Dolů

Registrácia predĺženej záruky

Titul, MenoPSČ, Město

   
Spotrebiteľ svojou registráciou udeľuje súhlas v súlade § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových aktivít spojených s menom spoločnosti FAST PLUS, ako aj jej siete maloobchodných predajní PLANEO Elektro a to na dobu, pokiaľ bude táto internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou FAST PLUS spol. s r.o.. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o.
Súhlasim so spracovaním osobných údajov
 

Podmienky registrácie 3 ročnej záruky

Spoločnosť FAST Plus spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06  Bratislava – Rača, IČO: 35712783 , IČ DPH: SK2020227616 (ďalej len „spoločnosť Fast Plus“) poskytuje na výrobky CATLER spotrebiteľom nad rámec zákonnej záruky 2 roky záruku o jeden rok (12 mesiacov) naviac od skončenia zákonnej záruky. 3-ročná záruka je poskytnutá za nasledovných podmienok:

1) 3-ročná záruka sa vzťahuje na vybrané spotrebiče značky CATLER dovážané a distribuované spoločnosťou Fast Plus, ktoré boli zakúpené po 31.8.2015 a je poskytovaná len spotrebiteľom – fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi v zmysle platných právnych predpisov.

2) Pre uplatnenie nároku na 3-ročnú záruku je nevyhnutné, aby sa spotrebiteľ zaregistroval na webovej stránke www.catler.sk. Na základe tejto registrácie si spotrebiteľ vytlačí certifikát s unikátnym číslom spoločnosti Fast Plus, ktorý následne oprávňuje spotrebiteľa na uplatnenie nároku na 3-ročnú záruku.

3) Ďalšie podmienky 3-ročnej záruky:
- Nárok na 3-ročnú záruku začína prvým nasledujúcim dňom po skončení zákonom stanovenej záručnej doby (2 roky) a končí uplynutím 1 roka (12 mesiacov) od tohto dňa.
- Využitím 3-ročnej záruky nedochádza k prerušeniu a ani k predĺženiu lehoty po uplatnení nároku na 3-ročnú záruku.
- Pri uplatnení nároku na 3-ročnú záruku je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o zakúpení výrobku a certifikát spoločnosti Fast Plus.
- Nárok na 3-ročnú záruku je možné uplatniť iba priamo v autorizovanom servise spoločnosti Fast Plus.
- V prípade, že v rámci 3-ročnej záruky nebude možné vadu, na ktorú sa 3-ročná záruka vzťahuje a ktorá bráni riadnemu používaniu výrobku, odstrániť, spoločnosť Fast Plus vadný výrobok vymení za nový výrobok z aktuálneho sortimentu značky CATLER s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.
- Oprávnený nárok spotrebiteľa v rámci 3-ročnej záruky bude vybavený v lehote najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia nároku.
- Nárok na 3-ročnú záruku je neprenosný a neprevoditeľný.

4) Nárok na 3-ročnú záruku sa nevzťahuje na vady spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického napätia, vniknutím tekutiny); použitím alebo zapojením výrobku v rozpore s platnými právnymi predpismi, pokynmi výrobcu alebo návodom na použitie; ďalej spôsobené takým používaním, ktoré je nezlučiteľné  so zachovaním prístroja; použitím na iné účely, ako je použitie v domácnosti; použitím nevhodného príslušenstva, doplnkov alebo materiálu. Ďalej sa 3-ročná záruka nevzťahuje na spotrebný materiál a na bežné opotrebenie výrobku. V prípade výskytu týchto vád môže byť po predchádzajúcej dohode so spotrebiteľom táto vada odstránená za poplatok.

5) Spotrebiteľ svojou registráciou udeľuje súhlas v súlade § 19-30 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail) ako aj údaje o spotrebiteľom realizovaných nákupoch tovaru (dátum nákupu, kde bol tovar zakúpeny, model a sériové číslo výrobku) spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, e-mail: oou@catler.skvyplývajúcich z poskytovania 3-ročnej záruky a ďalej na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových aktivít spojených s menom spoločnosti FAST PLUS a to na dobu, pokiaľ bude táto internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou FAST PLUS spol. s r.o.. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o. 

Poverenec pre ochranu osobných údajov:
Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.
IČ: 062 42 430
sídlo:  Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
email: fastplus@coou.cz

6) Spoločnosť Fast Plus si vyhradzuje právo na zmenu podmienok 3-ročnej záruky s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky 3-ročnej záruky účinné v dobe registrácie spotrebiteľa.